Ved indfarvning af mørtler, skal de kalkægte farvepigmenter være udblødt mindst et døgn før oprøring og brug. Derfor leveres indfarvet Rødvig Juramørtel som en færdigfremstillet 2-komponent mørtel, bestående af 1 del indfarvet Rødvig Kulekalkmørtel (våd) med udblødte farver og 1 del Kh 100/400 Rødvig Juramørtel (tør). Når farverne er udblødt og oprørt i en våd Rødvig Kulekalkmørtel, mindst et døgn før sammenblanding med den tørre Rødvig Juramørtel, vil farvepigmenterne være udblødt optimalt. Hvis farverne var tilsat i KKh Rødvig Juramørtel, ville udblødningen kun kunne finde sted i de 20 minutter blandingen på pladsen varer, hvilket absolut må frarådes. Vi fremstiller kalkbaserede mørtler efter ønske og bestilling.

Indfarvet kulekalkmørtel

Produktet er fremstillet af Rødvig kulekalk, Kronhøjsand og kalkægte farver. Produktet er beregnet til at vandskure/filtse indvendigt eller udvendigt på en blød bund, som fx vægge opført af frådsten eller meget bløde teglsten.

Indfarvet Rødvig Juramørtel

Produktet er fremstillet af en afmålt indfarvet Rødvig Kulekalkmørtel og en afmålt Kh Rødvig Juramørtel, der sammenblandet giver en KKh indfarvet Rødvig Juramørtel. Produktet er beregnet til at vandskure/filtse på teglstensvægge opført af blødstrøgne/håndstrøgne sten eller på en kalkhydraulisk mørtelbund, samt til pudsning af indog udvendige vægge. Før selve pudsearbejdet påbegyndes, skal der gå mindst en uge efter et udkast med en stærkere hydraulisk Rødvig Juramørtel. Overfladebehandling udvendigt, hvor Rødvig Kulekalk indgår i blandingen, kan kun bruges, hvor der er fugtstandsning ved sokkel, og hvor der er beskyttet mod fugtnedtrængning fra murkrone, fremspring og under vinduers underkarme eller lignende steder. Ved eksisterende afrensede vægge, bør kyndige teknikere fra sag til sag vurdere: Bundens beskaffenhed, det tidligere materialevalg og bundens opbygning. På bygninger, som ligger i udsat miljø eller som er konstruerede så murværket opfugtes mere end normalt, vil der være risiko for afskalninger.

Blanding

Blanding af indfarvet Rødvig Juramørtel foretages i tvangsblandemaskine. Den afmålte indfarvede Rødvig Kulekalkmørtel og den afmålte Kh 100/400 Rødvig Juramørtel, tømmes i tvangsblanderen og der tilsættes rent vandværksvand eller kalkvand. Ved den første blanding afmåles den ønskede mængde vand. Ved kommende blandinger afmåles den samme mængde vand. Blandetiden er 20 minutter, hvilket bør overholdes. I modsat fald kan der forekomme nuanceforskelle fra blanding til blanding. Mørtlen må ikke genopblandes og den skal bruges indenfor ca. 2 timer. Ved ekstra bestilling af mørtel, bør den nye mørtel anvendes ved overgange, ved hjørner, lisener eller bånd, hvor lysforskelle slører en eventuel nuanceforskel mellem mørtlerne. Rødvig Kulekalkmørtel og Rødvig Juramørtel uden farve: Skal blandes og anvendes helt på samme måde som beskrevet i dette afsnit ”Overfladebehandling med indfarvet kalkmørtel”.

Krav til murværket, som skal tyndpudses med Rødvig Juramørtel

Det er vigtigt, at Rødvig Juramørtel til tyndpuds bliver påført et rent og fast sugende underlag som forvandes.

Nyt murværk

Der bør anvendes 1. sorterings blødstrøgne sten med god sugeevne og ru sugende overflade, der mures i lod og stok. Opmuring samt evt. fugning, foretages med samme omhu som ved blankt murværk. Der må ikke bruges saltsyre eller lignende produkter til afrensning. Der kan i stedet anvendes en syreerstatning.

Gammelt murværk

Forurenet murværk opført af gode bløde sten med god sugeevne og ru sugende overflade, afrenses evt. med en lavtryksrenser. Det frarådes at bruge højtryksrenser, da en sådan afrensning kan være skadelig for murværket, idet den kan tilføre så store mængder vand, at saltvandringer med efterfølgende udblomstringer/frostskader på den færdige overflade, kan forekomme. Alle skader og lunker (fordybninger) udbedres. Fuger, der er dybere end 3 mm udfuges. Før overfladebehandlingen finder sted, skal murværket være udtørret. Se hærdningsforhold.

Eksisterende pudslag

Hvis gammel puds er bæredygtig til en afslutning med indfarvet mørtel, skal det yderste lag Hvis gammel puds er bæredygtig til en afslutning med indfarvet mørtel, skal det yderste lag lavtryksrenses, dårlig puds afhugges og der repareres med en mørtel så lig det eksisterende pudslag som muligt. Reparationen skal tørre helt op inden de afsluttende lag påføres. Hvis man ønsker, delvis at sløre reparationer og anden uensartet bund, skal der udkastes med en mørtel i et ensartet og dækkende lag, som skal optørre helt inden der afsluttes med en overfladebehandling. Pudslagets sammensætning kan, udfra udtagne prøver, bestemmes på et anerkendt laboratorium for eksempel Teknologisk Institut, MURVÆRK. Se under ”Forundersøgelse af murværk”.

Vurdering før der overfladebehandles

Det rette tidspunkt for egnet overfladebehandling må vurderes af de udøvende parter håndværkere/teknikere.Det frarådes at overfladebehandle ved temperaturer under + 5° og over + 25°.

Nogle vigtige forudsætninger

 1. Anvendelse af tørre, sugende blødstrøgne sten med ru og sugende overflade.
 2. Undgå opmuring under nedbør.
 3. Opmuringsmørtlen skal være hærdet og udtørret inden overfladebehandlingen.
 4. Murværket skal afdækkes inden overfladebehandlingen.
 5. Evt. udblomstringer skal være tørre og afbørstet inden overfladebehandlingen. (Efterfølgende opfugtning kan medføre nye udblomstringer).
 6. Ensartet udtørring forudsættes.
 7. Rødvig Juramørtel kan anvendes på blødstrøgne mursten med ru og sugende overflade, og på kalkbaseret pudslag. Blandingens sammensætning afhænger af underlaget.
 8. Umiddelbart før Rødvig Juramørtlen påføres, bør murværket affejes med en blød kost, således at løstsiddende snavs og urenheder fjernes.

Forvanding

Før overfladebehandlingen foretages, reguleres underlagets sugeevne ved forvanding. Forvandingen skal være behersket. Sugeevnen må ikke være for stor, men heller ikke ophæves. Sugeevnen bør være ens over alt.

Værktøj

Til overfladebehandlingen – specielt med farvede mørtler er det meget vigtigt, at der anvendes rene arbejdsredskaber.

Filtsning

Normalt udføres filtsning efter en af følgende metoder:

Metode 1
Vælges typisk som underlag for efterfølgende kalkning eller strygning med silikatfarve (siliconfri). Vælges typisk som underlag for efterfølgende kalkning eller maling med REN Facademaling. Mørtlen påføres så tyndt som muligt. Overflødigt materiale fjernes med kanten af stålbræt eller murske. Herefter filtses med filtsebræt, der fugtes med vand. Der filtses helt i bund, således at lagtykkelsen bliver lille, og fremspringende sten er blotlagte. Hvis man vælger at filtse med indfarvet mørtel, eller lasere med indfarvet kalkvand, må man regne med, at evt. reparationer eller anden uensartet bund vil markere sig.

Metode 2 
Benyttes, hvor der ønskes en helt dækkende overfladebehandling med farvet mørtel eller lasering med indfarvet kalkvand. For at gøre underlagets sugeevne ensartet, samt sikre god vedhæftning og ensartet lagtykkelse, benyttes en 2 lagsopbygning: Det første lag udkastes eller grundes med en mørtel, der ikke er stærkere end underlaget, men gerne stærkere end det afsluttende lag. Ved valg af mørteltype tages hensyn til underlagets beskaffenhed. Slutlaget påføres med et stålbræt i et ensartet tyndt lag, og filtses efter at underlaget er hærdet.

Metode 3 
Benyttes, hvor der ønskes en helt dækkende overfladebehandling med farvet mørtel som slutpuds på en nypudset bund.

Mørtlen påføres med stålbræt i et ensartet tyndt lag og filtses. Grovpuds kan også udføres med indfarvet mørtel, som afrettes og rives pænt sammen. Alternativt kan der slutbehandles som foran omtalt. Inden der grovpudses, skal væggene være udkastet mindst en uge før.

Efterbehandling

Efter endt tørretid er det en god ide at afslutte med en eller to gange kalkvand, som en ekstra forstærkning.

Arbejdets udførelse generelt

Ved påføring af fl ere lag, skal hvert lag være afbundet, inden næste lag påføres. Arbejdet påbegyndes ovenfra, for at undgå tilsmudsning af underliggende allerede færdiggjorte overflader. Ved arbejdets tilrettelæggelse må det tilstræbes, at hele vægfladen færdiggøres i en arbejdsgang for at undgå synlige overgangsskel. Ved eventuelle pudseskel er det vigtigt at undgå to lag mørtel på samme areal. Ved tilpudsning efter stilladsforandringer, udfyldes bolthullerne med samme grovpuds som har været anvendt. Når denne er tørret anbringes farvet mørtel som slutpuds og KUN PÅ DET REPAREREDE FELT. Filtsning foretages forsigtigt med pensel eller svamp, dog ikke udover det eksisterende tyndpuds.

Vedligeholdelse

Overflader pudset med farvet mørtel har normalt årelang holdbarhed. Uheldige påvirkninger som alger, udstødningsgasser i større mængder, mekaniske påvirkninger, rensemidler ved vinduesvask og lignende, kan dog medføre hurtigere misfarvning. Ved beskadigelse eller afskalninger af mørteloverflader, repareres disse ved forsigtigt at påføre den samme mørtel, som har været anvendt, udelukkende på det beskadigede felt, og efterfølgende behandling må kun ske i reparationsområdet, således at der ikke kommer ekstra farve på den eksisterende bund. Pudsede overflader patinerer med tiden. Tidspunktet for hvornår en rengøring/efterbehandling skal foregå, må bero på et individuelt skøn.

Anvendelsesbegrænsninger

Arbejdet må kun foregå når lufttemperaturen og murværkets temperatur er over +5°. I særligt varme og tørre perioder forhindres for hurtig udtørring ved solafskærmning, og ved at overfladen holdes let fugtet ved forstøvning med vand. Ved lufttemperaturer over + 25° bør arbejdet udsættes. Ved risiko for lave temperaturer eller regn, bør facaden holdes afdækket indtil mørtlen er fuldt afbundet. Såfremt man overholder disse forudsætninger, og overfladen ikke bliver udsat for nedbør inden mørtlen har fået styrke, vil skæmmende kalkudfældninger kunne undgås. Risikoen er størst ved lave temperaturer. Overfladebehandling bør generelt ikke foretages på vådt murværk.

Eksempler herpå kan være:

 1. Nyopført murværk.
 2. Uafdækkede murkroner
 3. Fugtigt murværk hvor vand er sivet ud i isolering og skalmur.
 4. Bygninger der har stået uden tage og tagrender inden renovering.
 5. Steder hvor man ikke har påsat nedløbsrør på tagrender.
 6. Højtryksrenset murværk som ikke er udtørret.

Forvanding er ikke at regne som vådt murværk, da det kun er overfladen, der skal opfugtes.

Eksempler på mulige skader forårsaget ved overfladebehandling på vådt murværk

 1. Manglende vedhæftning (ingen sugeevne i underlaget).
 2. Overflade uden styrke (kalk hærder kun, når mørtlens vandindhold er faldet til 6-7 vægtprocent af den våde mørtelblanding).
 3. Vandopløselige salte/gips (vandrer ud til murstenens overflade ved udtørring).
 4. Kalkudfældninger (fugt befordrer uhærdet kalk ud på facaden).
 5. Skjoldet udseende kan skyldes uens optørring, forskelle i lagtykkelse, saltudfældninger eller udfældet kalk.

Klik for flere referencer

De 10 bud for murværk

Undgå faldgruberne når du murer

Konsulentbistand

Kontakt os på +45 56 50 30 00 eller på info@kalk.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev