Med vandsivningsprincippet opløser man den gips med nedsivende vand eller fra et sprinkleranlæg, som i tidens løb er dannet ved en kemisk reaktion mellem facadens kalkholdige materialer og luftens indhold af kuldioxid. Efter vandmætning kan snavset fjernes med børste, eller en kombination af børste og blæserensning med blødt blæsemiddel. Der monteres et passende antal stigrør, hvorfra vandet udtages til de fastgjorte rør som er forsynet med huller eller dysser for hver 3-4 cm. Ved vandsivning, vil det tilbagesivende vand opsamles i et bakkesystem udlagt langs fundamentet og pumpes tilbage til containeren gennem et filter, som fjerner rensevandets urenheder. Det rensede vand er næsten rent og kan bruges igen.

Da murværket suger en del af vandet, og der også sker en fordampning, skal der påregnes tilsætning af nyt vand i samme mængde. Vandsivning suppleres med skuring af facaden med stiv børste. Under gesimser må der nødvendigvis sprøjtes opad, og til dette kan en havevander bruges. Ved brug af et computerstyret vandspraysystem, som grøntafdelingen i fx Føtex, vil vandforbruget været minimalt, hvorved opstilling af container med vandpumper m.m. ikke er nødvendigt.

Inden opstart skal samtlige vinduer afdækkes, og fuger mellem karm og vinduer udfyldes med silikone, som senere fjernes og erstattes med tjæret værk. Eventuelle revner i facaden udfuges med KKh mørtel. Under afrensningen kan der dukke nye revner op, som har været dækket af snavs. Disse stoppes også straks når de er konstateret. Efter afrensningen skæres revnerne op og udfyldes med en mørtel svarende til den eksisterende. I øvrigt behandles facaden individuelt efter ønske.

Klik for flere referencer

De 10 bud for murværk

Undgå faldgruberne når du murer

Konsulentbistand

Kontakt os på +45 56 50 30 00 eller på info@kalk.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev